Menü
Bistum Dresden Meissen
09.09.2023 | 10:00 Uhr -
09.09.2023 | 16:00 Uhr

Dźěłarnička WaageMut® – sebi samomu dowěrjeć a samozamołwite rozsudy tworić

WaageMut® je standardizowana, seksualnopedagogiska dźěłarnička za młodostnych wot 8. lětnika kaž tež młodych dorosćenych.

K wobsahowymi ćežišćemi słušeja „bazowa wěda k płódnosći“, „wašnje skutkowanja wšelakich metodow zadźěwanja“ a „aspekty a impulsy za so radźacy poćah“. Zdobom je to nowy, dale wjeducy poskitk tak mjenowaneho MFM-programa (My fertility matters – moja płódnosć je wažna).  
Dźěłarničku nawjedujetaj referentaj Anja a Georg Salditt Wonaj podawataj zakładnu wědu wo płódnosći žony a muža kaž tež informacije ke kedźbliwemu wobchadźenju z tutym drohotnym kubłom. Dźe wo wašnje skutkowanja wšelakich – wosebje hormonelnych – metodow zadźěwanja w žónskim ćěle.
Přez nazorne a powabliwe materialije kaž tež interaktiwnu didaktiku, kotrež su za MFM-program typiske, so tež kompleksne zwiski zrozumliwje sposrědkuja. W dźěłarničce WaageMut- přicpěwaja młodostnym informacije, kotrež jednore patentne rozrisanja, kajkež so jim často poskićeja, do prašenja stajeja Referentaj njepodawataj wobdźělnikam hotowe rozrisanja a doporučenja, ale nazwučujetaj z nimi tak mjenowane „wotwažowanje“. Tohodla je waha tež symbol dźěłarnički. Wón młodostnych pozbudźa, sebi samomu dowěrjeć a samozamołwite rozsudy tworić.
Zakład dźěłarnički je hódnoćacy přistup k sebi samomu a k druhim. Aspekty a impulsy za so radźacy poćah wobsahi skulojćeja. Wučbnemu planej wotpowědujo podpěramy młodych ludźi z tutej dźěłarničku w jich zamóžnosći, samozamołwite rozsudy tworić.

sobotu, 9. septembra, wot 10.00 do 16.00 hodź. na „Radlubinje“ w Ralbicach

Přinošk za honorar a zastaranje: 10 eurow

Přizjewjenje hač do wutory, 8. awgusta.
Městna su wobmjezowane.

Tule přizjewić »

 

 

Čehodla je prawa wěda kołowokoło swójskeje płódnosće tak wažna?

Hačrunjež čuja so młodostni zwjetša derje wujasnjeni, wobsteji – objektiwnje widźane – přeco hišće wulki deficit hladajo na to, štož wo swójskej płódnosći wědźa.
Połwěda, kotruž wšudźe nadeńdu, je hišće strašniša, přetož wona, móže k překwapjacym a njewotpohladnym samodruhosćam wjesć, kiž hodźeli so přez prawe informacije lochce wobeńć. Njedostatka časa a hišće njeaktualizowanych wučbnicow dla wostanje šulska wučba w tutym nastupanju husto zwjeršna. Tohodla su zamołwići za MFM-programy aktualnu fachowu wědu k tutej temje spřihotowali a chcedźa ju dale dać, a to na za młodźinu přiměrjene wašnje. Přetož: Wěda wo płódnosći měła k zakładnej wědźe kóždeje žony a kóždeho muža słušeć. Njepomha jeničce, njeplanowane samodruhosće wobeńć, ale tež k tomu přinošować, ze swójskim ćěłom wědomišo a kedźbliwišo wobchadźeć a sej pozdźišo móžne dźěćace přeće k přihódnemu terminej spjelnić. Sposrědkowana wěda spěchuje samopostajowanje a woprawdźitu ćělnu kompetencu a je prewencija w najlěpšim zmysle.